Administrație Publică

HOTARAREA NR. 102/2009

octombrie 15, 2012

Pentru completarea anexei nr.1 la Hotararea Consiliului local nr.119/22.09.2005 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia,cuprinzand bunurile imobile-terenuri ce intra sub incidenta art.42, alin.1 din legea 10/2001 ,modificata completata si republicata,privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 .

Avand in vedere procesul verbal nr. 13739 din 10.06.2006 si lista de patrimoniu intocmite de Comisia de inventariere a bunurilor imobile, constituita in baza Dispozitiei nr.653/12.09.2005 emisa de Primarul orasului Sinaia, prin care se propune completarea anexei nr.1 aprobata prin Hotararea Consiliului local nr.119/22.09.2005 ;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In baza legii 213/1998,art.20 privind proprietatea publica ,a H.G. nr. 113/1992 privind domeniul privat al statului si a legii 10/2001,art.42,alin.1;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c, coroborat cu art. 45 alin.3 ;

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba completarea listei de inventariere a bunurilor imobile-terenuri de pe teritoriul orasului Sinaia, ce au apartinut unor persoane fizice sau juridice si au fost preluate cu titlu sau fara titlu in proprietatea statului, ce fac obiectul legii 10/2001, modificata, completata si republicata privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989, conform anexei 1 la prezenta hotarare care va deveni anexa la Hotararea Consiliului local nr. 119/22.09.2005 .

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia,prin serviciile de specialitate .

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.