Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in Sinaia, str. Soimului nr.24, pentru modificare indicatori urbanistici

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 14207din 12.06.2009 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Soimului nr.24;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera c, coroborat cu art. 45:

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba Planul Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Soimului nr.24, care va respecta urmatorii indicatori de urbanism:

– POT = 45%

– CUT = 1,8

– regimul de inaltime maxim S+P+2E+M;

cu conditia prezentarii actului legal de scoatere din circuitul silvic al terenului.

ART.2. – In cazul neprezentarii actului legal de scoatere din circuitul silvic al terenului respectiv, prezenta hotarare devine nula.

ART.3. – Aproba durata de valabilitate de 3 ani a Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Str. Soimului nr.24.

ART.4. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.