Administrație Publică

HOTARAREA NR. 128/2009

octombrie 15, 2012

Pentru aprobarea actului aditional la contractul de administrare / mandat al domnului Dan Motoc, a obiectivelor si criteriilor de performanta

Avand in vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare si Ecologie Urbana, inregistrat sub nr. 14880/19.06.2009;

– Hotararea Consiliului Local nr. 9/26.02.2009 prin care s-a aprobat infiintarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, avand ca asociat unic Consiliul Local Sinaia si administrator pe d-l Motoc Dan, identificat prin CI seria PH nr. 461319, CNP 1551220296181, domiciliat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 22,

– Hotararea Consiliului Local nr. 74/ 07.05.2008 pentru aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de administrare/mandat al domnului Dan Motoc;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

– Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, art. 75, 76, 77, alin 1, art. 79 si art. 197 alin 1 si 2;

– Ordonanta de urgenta nr. 79/18.07.2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea 203/02.06.2009;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera a, coroborat cu art.45 alin.1 ;

H O T A R A S T E :

ART. 1. Aproba actul aditional nr. 2 la contractul de administrare / mandat nr. 1/01.06.2007, al d-lui Motoc Dan, administrator al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, conform ANEXEI 1 la prezenta hotarare.

ART. 2 Aproba obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite de administratorul SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL., conform ANEXEI 2 la prezenta hotarare.

ART. 3. Imputerniceste Primarul Orasului Sinaia sa semneze in numele si pentru Consiliul Local actul aditional nr. 2 la contractul de mandat, ce va fi incheiat intre SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL si d-l Motoc Dan .

ART.4. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

Last modified: februarie 26, 2021

Comments are closed.