Administrație Publică

HOTARAREA NR. 14/2009

octombrie 15, 2012

privind concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 462 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Garbovei nr. 10 A pentru parcare auto supraetajata si constructie

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 755/ 13.01.2009 prin care propune concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 462 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Garbovei nr. 10 A pentru parcare auto supraetajata si constructie;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si regimul concesiunilor;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art.45.

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 462 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Garbovei nr. 10 A pentru parcare auto supraetajata si constructie;

ART.2. – La licitatie pot participa persoane fizice sau juridice care detin in proprietate hoteluri, pensiuni turistice, vile turistice, case de vacanta, case de locuit, in zona Cumpatul.

ART.3. – Aproba documentatia de licitatie conform anexelor 1,2,3,4 si 5.

ART.4. – Pretul de pornire al licitatiei este de 100 EURO/mp.

ART.5. -Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 de ani.

ART.6. -Contravaloarea concesiunii se va achita integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.7.-Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.