Administrație Publică

HOTARAREA NR. 26/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in SINAIA, str. Alunis nr. 18

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 26225 / 21.10.2008 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in SINAIA, str. Alunis nr. 18;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Csonsiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45:

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat in SINAIA, str. Alunis nr. 18, care va respecta urmatorii indicatori de urbanism:

procentul de ocupare a terenului POT 40 %;

coeficientul de utilizare a terenului CUT 1,2

regimul de inaltime de la D+P+E+M

Regim de aliniere 10 m fata de axul strazii.

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.