Administrație Publică

HOTARAREA NR. 27/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Stanjeneilor nr. 16

Avand in vedere Referatul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 26218 din 21.10.2008 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Stanjeneilor nr. 16;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45.

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Stanjeneilor nr. 16, care va respecta urmatorii indicatori de urbanism:

procentul de ocupare a terenului POT 60 %;

coeficientul de utilizare al terenului CUT 2

regimul de inaltime D+P+E+M;

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.