Administrație Publică

HOTARAREA NR. 28/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Piata Unirii nr. 15

Avand in vedere Referatul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 2542 din 02.02.2009 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Piata Unirii nr. 15;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45;

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, str. Piata Unirii nr. 15, care va respecta urmatorii indicatori de urbanism:

procentul de ocupare a terenului POT 62 %;

coeficientul de utilizare al terenului CUT 1,2

regimul de inaltime S+P+E+M;

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.