Administrație Publică

HOTARAREA NR. 29/2009

octombrie 15, 2012

privind demararea procedurilor de actualizare a nomenclatorului stradal al orasului Sinaia

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 1824 / 26.01.2009 prin care propune demararea procedurilor de actualizare a nomenclatorului stradal al orasului Sinaia;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu Legea 213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In conformitate cu Legea 82/1998 modificata si republicata privind regimul juridic al drumurilor;

In temeiul Legii 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala, art.36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art.45.

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba demararea procedurilor de actualizare a nomenclatorului stradal al orasului Sinaia.

ART.2. – Aproba formularul fisei de identificare a cailor de comunicatie din orasul Sinaia, conform anexei 1.

ART.3. – Prevederile prezentei hotarari vor aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009â

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.