Administrație Publică

HOTARAREA NR. 30/2009

octombrie 15, 2012

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 84/12 august 2008 pentru stabilirea numarului si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia pe domenii de activitate

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Sinaia nr. 194/17 decembrie 2008 prin care s-a constatat incetarea mandatului de consilier local al domnului Burlacu Cristian Ion si validarea mandatului de consilier local al d-rei Hogea Mariana Anca;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Avand in vedere Rgulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Sinaia;

In conformitate cu dispozitiile art. 54 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 45.

 

H O T A R A S T E :

ART. 1. – Se modifica componenta Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, amenajarea teritoriului si urbanism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, prin inlocuirea domnului Burlacu Cristian Ion cu dl. consilier Sarateanu Gheorghe.

Se desemneaza d-ra consilier Hogea Mariana Anca ca membru in Comisia juridica si de disciplina, locuinta, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului, sanatate, familie si protectia drepturilor copilului.

ART.2. – Restul articolelor din hotarare raman neschimbate.

ART.3. – Prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta persoanelor interesate prin intermediul Biroului Administratie Publica Locala.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.