Administrație Publică

HOTARAREA NR. 34/2009

octombrie 15, 2012

privind modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunea de blocare/deblocare aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 88/12 august 2008

Avand in vedere :

– Raportul Directiei Politiei Comunitare din cadrul Primariei orasului Sinaia, inregistrat sub nr. 1311/20.01.2009;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

– Hotararea Consiliului Local nr. 88/12 august 2008 privind “Asigurarea liberei circulatii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice de pe raza orasului Sinaia”

– Dispozitiile O.U.G. nr.195/2002, privind circulatia pe drumurile publice, precum si ale H.G. nr.85/2003 – regulamentul de aplicare al O.U.G. nr.195/2002;

– Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.1, coroborat cu art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E :

Art.1. – Aproba modificarea si completarea Regulamentului privind operatiunea de blocare/deblocare pentru autovehiculele care ocupa ilegal drumurile publice sau terenuri apartinand domeniului public si privat al orasului Sinaia, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 88/12 august 2008, raman neschimbate.

Art.3. – Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de Primarul Orasului Sinaia prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.