Administrație Publică

HOTARAREA NR. 4/2009

octombrie 15, 2012

privind modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, S.C. Hidro Prahova S.A. şi a contribuţiei Oraşului Sinaia la capitalul social al S.C. Hidro Prahova S.A.

Având în vedere:

– Raportul Departamentului Servicii Publice, Locativ si Asociatii de Proprietari prin care se propune modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare S.C. Hidro Prahova S.A. şi a contribuţiei Oraşului Sinaia la capitalul social al S.C. Hidro Prahova S.A., la care oraşul Sinaia este acţionar;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 17, art. 36 alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. c), precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. (1) Se modifică Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A.

(2) Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A, modificat conform prevederilor alin. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se majorează contribuţia oraşului Sinaia la capitalul social subscris şi vărsat al S.C. Hidro Prahova S.A. cu 209.181 lei, numai prin investii in mijloace fixe si obiecte de inventar.

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 22/2004 se modifică şi se completează în mod corespunzător.

Art. 4. Consiliul Local solicita reanalizarea Actului Constitutiv astfel incat numirea directorului de sucursala sa se faca de catre Consiliul Local.

Art. 5. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Sinaia să semneze, în numele şi pe seama oraşului Sinaia, Actul Constitutiv al S.C. Hidro Prahova S.A, numai dupa insusirea modificarilor propuse prin prezenta hotarare.

Art. 6. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Prezenta hotarare va fi comunicata in copie conform cu originalul Consiliului Judetean – Directiei Integrare Europeana.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.