Administrație Publică

HOTARAREA NR. 49/2009

octombrie 15, 2012

Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Avand in vedere Raportul Serviciului financiar contabil, prognoza inregistrat sub nr.7350 din 26.03.2009;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sinaia;

In baza Legii 18/2009, Legea bugetului de stat pe anul 2009 si Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare, art.36 alin2, litera b, coroborat cu art.45. alin 2 lit.a;

 

H O T A R A S T E :

ART.1 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local al orasului Sinaia, pe anul 2009, conform anexelor nr.1,2,3 astfel :

A) VENITURI TOTALE: 27.179.000 lei

B) CHELTUIELI TOTALE: 27.179.000 lei

ART.2 – Aproba bugetul imprumuturilor interne in suma de 3.365.670 lei conform anexei nr.4.

ART.3 – Aproba completarea anexei nr.1 la HCL 153/2007 cu urmatoarele obiective :

REABILITARE COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO si REABILITARE STRADA AOSTA

ART.4 – Aproba bugetul fondurilor nerambursabile in suma de 1.102.500 lei conform anexei nr.5.

ART.5 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral sau partial din bugetele locale, conform anexelor nr.6 si 7.

ART.6 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor finantate integral din venituri proprii CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE, conform anexei nr. 8.

ART.7 – Aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 3.629.928 lei conform anexei nr.9

ART.8 – Aproba programul privind finantarea locuintelor sociale destinate chiriasilor evacuati in suma de 9.840.000 lei, conform anexei nr.10.

ART.9 – Aproba preluarea excedentului inregistrat de CENTRUL INTERNATIONAL DE CONFERINTE CASINO la 31.12.2008, in suma de 300.000 lei , ca venit la bugetul local.

ART.10 – Aproba majorarea capitalului social la SC TRANSPORT URBAN SRL SINAIA cu suma de 2.600.000 lei .

ART.11 – Lucrarile de reparatii curente si investitii la activitatea INVATAMANT respectiv SANATATE se vor realiza si achita direct de catre Primaria oras Sinaia, de la cap.65.02 respectiv cap.66.02.

ART.12 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de ordonatorul principal de credite, Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 13 aprilie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.