Administrație Publică

HOTARAREA NR. 5/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Master Plan-ului Regional pentru domeniul apa / apa uzata pentru Judetul Prahova, din cadrul Proiectului “Reabilitarea si Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova”

Avand in vedere:

Raportul de specialitate al Departamentului de Servicii Publice, Locativ si Asociatii de Proprietari prin care se motiveaza modificarile necesare a se realiza in cadrul Planului de investitii Prioritare atasat Master Planu-ului Regional pentru domeniul apa / apa uzata pentru Judetul Prahova

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

Analizand acordul de principiu si lista de investitii prioritare prevazute in Master Planul Regional pentru domeniul apa / apa uzata pentru judetul Prahova, semnate de reprezentantul orasului Sinaia cu obiectiuni la data de 15.12.2008, transmisa prin adresa nr. 31187/18.12.2008 de catre Consiliul Judetean Prahova

In temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin.2 lit.”b” si “d”, coroborate cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificarile si completarile ulterioare.

 

H O T A R A S T E :

Art. 1. Se aproba Master Plan-ului Regional pentru domeniul apa / apa uzata pentru Judetul Prahova, din cadrul Proiectului “Reabilitarea si Modernizarea sistemelor de apa si canalizare in Judetul Prahova” cu modificarea listei de investitii prioritare conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata in copie conform cu originalul Consiliului Judetean – Directiei Integrare Europeana.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.