Administrație Publică

HOTARAREA NR.134 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Având în vedere raportul de specialitate nr. 31219 din 24.11.2014 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014
Vazând raportul comisiei de specialitate;
În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera ” b ”, coroborat cu art.45 alin.2, litera ”a”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul 2014 astfel :

BUGET LOCAL

I.VENITURI TOTAL 2.200 lei

a)Venit din donatii si sponsorizari 2.200 lei
b)Venit din vanzarea unor bunuri 200 lei

II. CHELTUIELI TOTAL 2.200 lei

Cap.51.02 ”ADMINISTRATIE PUBLICA ” 94.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare 94.000 lei
”Consolidare si modernizare sediu Primărie oraș Sinaia”

Cap.55.02 ”DOBÂNZI” – 645.000 lei

Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT” 150.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare 150.000 lei
”Construire Gradinita cu doua grupe de educație anteprescolara
In cadrul Gradiniței Floare de Colț”

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE” 1.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 1.000 lei

Cap.70.02.50 ”SERVICII DEZVOLTARE ȘI LOCUINȚE” 80.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare 80.000 lei
”Iluminat festiv de iarna”

Cap.74.02 ”PROTECTIA MEDIULUI” 280.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare
”Refacere și amenajare canale ape pluviale Platoul Izvor” 60.000 lei
”Refacere canalizare Piața Unirii” 220.000 lei

Cap.84.02 ”TRANSPORT” 42.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii (reparații curente) – 242.800 lei
Titlul VII Transferuri interne 55.000 lei
Titlul XVI Rambursari de credite interne 50.000 lei
Titlul XII Active nefinanciare 180.000 lei
”Reparații capitale trotuare Calea București, Calea Moroeni, Calea Prahovei”

Art.2. – Aprobă majorarea bugetului local cu suma de 281.000 lei, conform dispozției primarului nr. 296/28.10.2014.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.
 

Download HOTARAREA NR.134 din 26.11.2014: HCL_134

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.