Administrație Publică

HOTARAREA NR.135 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

privind prelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinatie unitati de invatamant nr.26127/03.12.2012

Văzând:

– raportul de specialitate întocmit de către Departamentului Locativ și Asociații de Proprietari, prin care se propune prelungirea contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ nr.26127/03.12.2014;
– adresa nr.28261/27.10.2014 a Școlii Gimnaziale “Principesa Maria” prin care solicită prelungirea contractelor de dare în administrare a bunurilor cu destinație unități de învățământ;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 – Aprobă prelungirea Contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învățământ nr.26127/03.12.2014, pe o durată de 2(doi) ani către Școala gimnazială “Principesa Maria”.

Art.2 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional de prelungire a termenului contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile cu destinație unități de învățământ nr.26127/03.12.2014.

Art.3 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Download HOTARAREA NR.135 din 26.11.2014: HCL_135

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.