Administrație Publică

HOTARAREA NR.138 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind revocarea poziţiilor 2, 3, 5, 8 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/06.09.2010 privind aprobarea vânzarii unor terenuri din curţi, închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr. 112/1995, a legii 10/2001,a Legii 4/1973 şi a Legii 85/1992 republicată şi modificată, terenuri ce sunt proprietate privată a oraşului Sinaia

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană şi Cadastru nr. 29984/11.11.2014 privind revocarea poziţiilor 2, 3, 5, 8 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/06.09.2010 pentru aprobarea vânzării unor terenuri din curţi, închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii 10/2001, a Legii 4/1973 si a Legii 85/1992 republicată şi modificată, terenuri ce sunt proprietate privată a oraşului Sinaia;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba revocarea poziţiilor 2, 3, 5, 8 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/06.09.2010 privind aprobarea vânzarii unor terenuri din curţi, închiriate de către proprietarii spaţiilor locative dobândite în baza Legii nr. 112/1995, a Legii 10/2001,a Legii 4/1973 si a Legii 85/1992 republicată şi modificată, terenuri ce sunt proprietate privată a orasului Sinaia.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download HOTARAREA NR.138 din 26.11.2014: HCL_138

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.