Administrație Publică

HOTARAREA NR.140 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.28394/28.10.2014;
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. 1 – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe pentru atacarea în instanță a deciziei de impunere nr. F-PH 150/23.12.2013 și anularea Deciziei nr.460/11.03.2014

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achizționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Download HOTARAREA NR.140 din 26.11.2014: HCL_140

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.