Administrație Publică

HOTARAREA NR.141 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii beneficiari ai serviciului de salubrizare care nu au incheiat contract cu operatorul de salubritate

Analizând raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din orașul Sinaia şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”,
Având în vedere:
– prevederile art.6 alin.1 lit.k, art.7 alin.1, art.26 alin.1 lit.c, respectiv alin. 3 si 4 din cuprinsul Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile art. 282 din Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare,
– prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. “b”, coroborat cu art. 45 alin.1;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Începând cu data de 1 ianuarie 2015, se instituie pe raza administrativ-teritorială a orașului Sinaia taxa specială de salubrizare. Aceasta va fi datorată de beneficiarii serviciului public de salubrizare, care nu au contract de prestări servicii valabil, încheiat cu operatorul de salubritate, pentru deșeurile menajere și asimilate acestora.
Art.2 – Cuantumul taxei speciale de salubrizare va fi:
-în cazul persoanelor fizice fără contract de salubrizare: 7 lei/persoană /lună,
-în cazul persoanelor juridice fără contract de salubrizare: 300 lei/luna, reprezentând contravaloarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare a aproximativ 5 mc de deşeuri/ lună.
Art.3 – Operatorul serviciilor de salubritate împreună cu reprezentanti ai Primăriei orasului Sinaia vor ţine la zi evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări servicii.
Art.4 – Se aprobă “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare”, anexă nr.1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art.5 – Se aprobă modelul Declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei speciale de salubrizare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
Art.6 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
Art.7 Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate, împreuna cu operatorul de salubritate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Download HOTARAREA NR.141 din 26.11.2014: HCL_141

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.