Administrație Publică

HOTARAREA NR.144 din 17.12.2014

iunie 3, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

Având in vedere raportul de specialitate nr.33806 din 17.12.2014 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 ;
În baza Legii 356/19.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014 si a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată ;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b »,coroborat cu art.45 alin.2, litera ”a”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș TE :

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul 2014 astfel :

BUGET LOCAL

I. VENITURI TOTAL – 18.521.100 lei
a) Alte venituri ( Consiliul Judetean ) (36.02.50) 45.000 lei
b) Subventii primate de la bugetul de stat ( Construire Centru de zi ) – 413.100 lei
c Subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor (42.02) – 6.648.000 lei
d) Sume FEN postaderare (45.02 – 11.505.000 lei

II CHELTUIELI TOTAL -18.521.100 lei
Cap.51.02 « AUTORITATI PUBLICE « 150.000 lei
Titlul II Bunuri si servicii 150.000 lei

Cap.55.02 « DOBANZI « – 150.000 lei

Cap. 66.02 » SANATATE « 45.000 lei
Titlul XII Ative nefinanciare 45.000 lei
Construire Spital orasenesc Sinaia

Cap.68.02 » ASISTENTA SOCIALA » – 413.100 lei
Titlul XII Active nefinanciare – 413.100 lei
Construire Centru de zi pentru copii

Cap. 70.02 « SERVICII DEZV. PUBLICA SI LCOC. « -10.263.000 lei

Titlul XII Ative nefinanciare 120.000 lei
Reabilitare termica blocuri turn str. A.Iancu

Reabilitare infrastructura publica urbana a orasului Sinaia -10.310.000 lei
« Via Sinaia Design –Verde Deschis »

Achizitionarea si instalarea de echipamente de supraveghere necesare
pentru cresterii sigurantei – 73.000 lei

Cap. 84.02 « TRANSPORTURI – 120.000 lei
Titlul II « Bunuri si servicii – 120.000 lei

Cap. 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE -7.770.000 lei
Titlul XII Active neficinaicare -7.770.000 lei
Dezv.Dom.Schiabil Sinaia Perla Carpatilor-
Realiz. Instalatie de zapada artificiala in Valea Soarelui

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2.500 lei

VENITURI
a) Venituri proprii (33.10.50. ) 2.500 lei

CHELTUIELI

Cap. 67.10. CENTRUL CULTURAL CARMEN SULVA )
Titlul II Bunuri si servicii (20.01.09) 2.500 lei

ART.2 – Aproba rectificarea bugetului local cu suma de 1.461.000 lei conform dispozitiei primarului nr. 382/10.12.2014 si cu suma de 6.330 lei conform dispozitiei primarului nr. 394/16.12.2014.
ART.3 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Download HOTARAREA NR.144 din 17.12.2014: HCL_144

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.