Administrație Publică

HOTARAREA NR.145 din 17.12.2014

iunie 3, 2015

Privind aprobarea continuării asocierii dintre Judeţul Prahova prin Consiliul Judeţean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea realizării obiectivului “Construire Spital Orăşenesc Sinaia”


Văzând Hotărârile Consiliului Judeţean Prahova nr. 138 / 14.10.2014 si nr. 188 / 15.12.2014 privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2014, în vederea realizării unor obiective de interes public;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33631/16.12.2014 întocmit de Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;
În baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aprobă continuarea asocierii dintre Judeţul Prahova, prin Consiliul Judeţean Prahova si Oraşul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea realizării obiectivului “Construire Spital Orăşenesc Sinaia”.

Art. 2 – Se aprobă realizarea obiectivului menţionat anterior prin cofinanţare, contribuţia Oraşului Sinaia este de 10% din suma alocată de Consiliul Judeţean Prahova, respectiv 4.500 lei.

Art. 3 – Se mandatează Primarul oraşului Sinaia pentru semnarea Actului adiţional la Contractul de asocire în numele Oraşului Sinaia, Judeţul Prahova.

Art. 4 – Secretarul oraşului Sinaia, va comunica prezenta hotărâre compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei oraşului Sinaia şi Consiliului Judeţean Prahova.
Download HOTARAREA NR.145 din 17.12.2014: HCL_145

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.