Administrație Publică

HOTARAREA NR.37 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economică – faza SF pentru “Eliberare amplasament în vederea executării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii publice urbane oraș Sinaia VIA SINAIA-DESIGN- VERDE – DESCHIS”


Având în vedere Raportul de specialitate nr 11258 / 29.04.2015, întocmit de Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza SF, pentru “Eliberare amplasament în vederea executării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii publice urbane oraș Sinaia VIA SINAIA-DESIGN VERDE DESCHIS”;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică – faza SF pentru “Eliberare amplasament în vederea executării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii publice urbane oraș Sinaia VIA SINAIA-DESIGN- VERDE – DESCHIS”.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Download HOTARAREA NR.37 din 29.04.2015: HCL_37

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.