Administrație Publică

HOTARAREA NR.38 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind modificarea și completarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia


Având în vedere:

– Raportul de specialitate întocmit de consilierul din cadrul Cabinetului Primarului înregistrat sub nr. 11268/29.04.2015;
– Adresa Spitalului Orășenesc Sinaia nr. 3497/27.04.2015, înregistrata la Primaria orașului Sinaia sub nr. 11245/29.04.2015;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/09 aprilie 2015 prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului Orășenesc Sinaia;
– Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 975 din 01 octombrie 2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale ;
– Avizul Ministerului Sănătății nr. XI/A/22342/NB/3471/07.04.2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Sinaia;
În conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”d ” coroborat cu art. 45 alin.1;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă modificarea și completarea organigramei Spitalului Orășenesc Sinaia cu “Biroul de Management al calității serviciilor medicale”, conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia și de Managerul Spitalului Orașenesc Sinaia.
 

Download HOTARAREA NR.38 din 29.04.2015: HCL_38

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.