Administrație Publică

HOTARAREA NR.42 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local ;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic contencios și administrație publică locală din cadrul Primariei orașului Sinaia ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre .

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download HOTARAREA NR.42 din 29.04.2015: HCL_42

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.