Administrație Publică

HOTARAREA NR.44 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind evidenţierea în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 575 mp, situat în Sinaia, tarla 37, parcela 12 şi crearea Piaţetei VULTURII LIBERTĂŢII in zona B-dul. Carol I, tarla 37, parcela 12

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 9777 / 06.04.2015, prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia, evidenţierea în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 575 mp, situat în Sinaia, tarla 37, parcela 12 şi crearea Piaţetei VULTURII LIBERTĂŢII in zona B-dul. Carol I, tarla 37, parcela 12, conform planului anexat nr. 9679/2015;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 70, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;
În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind Cadastrul şi Publicitatea Imobiliară cu toate modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c) coroborat cu art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 575 mp, situat în Sinaia, tarla 37, parcela 12, conform planului anexat nr. 9679/2015, teren care face parte din domeniul public al oraşului Sinaia, conform H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 70.
ART.2. –Aprobă ca terenul in suprafata de 575 mp situat în Sinaia, tarla 37, parcela 12, cu acces din B-dil. Carol I, să aibă destinația de piaţetă şi să poarte denumirea “Piaţeta VULTURII LIBERTĂŢII”.
ART.3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Download HOTARAREA NR.44 din 29.04.2015: HCL_44

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.