Administrație Publică

HOTARAREA NR.45 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia a loturilor de teren în suprafaţă totală de 2525 mp, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public local „Telegondola Sinaia tronson 2 – Cota 1400 – Vf. Furnica”

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 3550 / 03.02.2015, prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia, identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a loturilor de teren în suprafaţă totală de 2525 mp, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public local „Telegondola Sinaia tronson 2 – Cota 1400 – Vf. Furnica”, situate în Sinaia, pe versantul estic al Munţilor Bucegi;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr.13, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis /18.02.2002;

În conformitate cu prevederile Legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu toate modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind Cadastrul şi Publicitatea Imobiliară cu toate modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10 si ale art. 36, alin (2) lit. c) si art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă identificarea în domeniul public al oraşului Sinaia, a urmatoarelor loturi de teren în suprafaţă totală de 2525 mp, pentru realizarea obiectivului de investiţii de interes public local „Telegondola Sinaia tronson 2 – Cota 1400 – Vf. Furnica”, situate în Sinaia, pe versantul estic al Munţilor Bucegi, terenuri care fac parte din domeniul public al oraşului Sinaia, conform H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, poziţia nr. 13.

NR. CRT./ DENUMIRE AMPLASAMENT /SUPRAFAŢĂ TEREN (mp) /TARLA, PARCELĂ ŞI NR. DE LOT /INTRAVILAN sau EXTRAVILAN
1. STAŢIE INFERIOARĂ 525 LOT 1 – tarla 11 parcela 84/7 INTRAVILAN
2. STÂLP 25 LOT 2 – tarla 11 parcela 84/8 INTRAVILAN
3. STÂLP 25 LOT 3 – tarla 11 parcela 84/9 INTRAVILAN
4. STÂLP 25 LOT 4 – tarla 11 parcela 84/10 INTRAVILAN
5. STÂLP 25 LOT 5 – tarla 10 parcela 24/1 INTRAVILAN
6. STÂLP 25 LOT 6 – tarla 10 parcela 24/2 INTRAVILAN
7. STÂLP 25 LOT 7 – tarla 3 parcela 12/6 EXTRAVILAN
8. STÂLP 25 LOT 8 – tarla 3 parcela 12/5 EXTRAVILAN
9. STÂLP 25 LOT 9 – tarla 3 parcela 12/4 EXTRAVILAN
10. STÂLP 25 LOT 10 – tarla 3 parcela 12/3 EXTRAVILAN
11. STÂLP 25 LOT 11 – tarla 3 parcela 12/2 EXTRAVILAN
12. STÂLP 25 LOT 12 – tarla 3 parcela 12/1 EXTRAVILAN
13. STÂLP 25 LOT 13 – tarla 2 parcela 9/5 EXTRAVILAN
14. STÂLP 25 LOT 14 – tarla 2 parcela 9/4 EXTRAVILAN
15. STÂLP 25 LOT 15 – tarla 2 parcela 9/3 EXTRAVILAN
16. STAŢIE SUPERIOARĂ 1125 LOT 16 – tarla 2 parcela 9/2 EXTRAVILAN
17. GARAJ 525 LOT 17 – tarla 2 parcela 9/1 EXTRAVILAN
SUPTAFAŢĂ TOTALĂ 2525

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Download HOTARAREA NR.45 din 29.04.2015: HCL_45

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.