Administrație Publică

HOTARAREA NR.46 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind modificarea contractului nr. 1917/12.05.1993 pentru terenul din Sinaia, B-dul. Carol I nr. 27, cu destinaţia amenajare staţie de autobuz şi spaţiu comercial

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4518/12.02.2015 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia modificarea contractului nr. 1917/12.05.1993, a convenţiei adiţionale nr. 5520/19.10.1994 şi procesului verbal nr. 933/18.03.1996;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu contractul nr. 1917/12.05.1993, cu convenţia adiţională nr. 5520/19.10.1994 şi procesul verbal nr. 933/18.03.1996;

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă renunţarea de către S.C. TASOZ S.R.L. la dreptul de proprietate asupra celor două spaţii comerciale din staţia de autobuz de la adresa B-dul. Carol I nr. 27, pe care le deţine în baza contractului nr. 1917/12.05.1993, a convenţiei adiţionale nr. 5520/19.10.1994 şi a procesului verbal nr. 933/18.03.1996.

ART.2. – Aprobă punerea la dispoziţia S.C. TASOZ S.R.L. cu titlu gratuit, până la data de 12.05.2018, a două spaţii comerciale (nr. 3 si 12, conform schitei din anexa 1) în suprafaţă de 9 mp fiecare, în total 18 mp, situate în Sinaia, B-dul. Carol I nr. 33, în schimbul celor două spaţii comerciale din staţia de autobuz de la adresa B-dul. Carol I nr. 27, pe care le deţine în baza contractului nr. 1917/12.05.1993, a convenţiei adiţionale nr. 5520/19.10.1994 şi a procesului verbal nr. 933/18.03.1996.

Ø Activitătile care se vor desfasura în cele două spaţii vor fi: comercializare cu amănuntul produse alimentare preambalate, produse nealimentare, fast food sau produse de cofetărie-patiserie;

ART.3. – Aprobă plata unei chirii de 502 lei/lună de către S.C. TASOZ S.R.L. pentru terenul ocupat de cele două spaţii comerciale de la adresa B-dul. Carol I nr. 33, chirie egală cu cea pe care o plăteşte în prezent pentru spaţiile de la adresa B-dul. Carol I nr. 27. Chiria se va indexa la începutul fiecărui an cu rata inflaţiei din anul precedent.

ART.4. – Aprobă modelul de act adiţional la contractul nr. 1917/12.05.1993, la convenţia adiţională nr. 5520/19.10.1994 şi la procesul verbal nr. 933/18.03.1996, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. -Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul nr. 1917/12.05.1993, la convenţia adiţională nr. 5520/19.10.1994 şi la procesul verbal nr. 933/18.03.1996.

ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

Download HOTARAREA NR.46 din 29.04.2015: HCL_46

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.