Administrație Publică

HOTARAREA NR.56 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind modificarea numărului locurilor de parcare date în administrare către SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere :

– Raportul de specialitate nr. 10554/21.04.2015 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare și Control, prin care propune modificarea numărului locurilor de parcare date în administrare către SC Transport Urban Sinaia SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat înființarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

– Contractele de dare in administrare a parcărilor din orașul Sinaia conform HCL. 56/2011, HCL. 175/2010, HCL. 193/2009, HCL. 1/2010 si HCL. 175/2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.3,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă modificarea numărului locurilor date în administrare către SC Transport Urban Sinaia SRL, conform anexei 1.
ART.2.Aprobă modificarea termenului contractual pentru toate contractele de dare în administrare a parcărilor din orașul Sinaia către SC Transport Urban Sinaia SRL, până la data de 31.12.2018.
ART.3. Aprobă pentru tarifele de parcare și abonamente, ca în prețul practicat pentru persoanele fizice TVA să fie inclus, iar pentru persoanele juridice prețul practicat să fie fără TVA.
ART.4. Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze și să modifice contractele de dare în administrare către SC Transport Urban Sinaia SRL prin actele adiționale ori de cate ori consideră oportun.
ART.5.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de catre Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și SC Transport Urban Sinaia SRL.

 

Download HOTARAREA NR.56 din 29.04.2015: HCL_56

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.