Administrație Publică

HOTARAREA NR.58 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind aprobarea Rețelei Școlare a Orașului Sinaia pentru anul 2015-2016


Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 8942/01.04.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4894/10.11.2014 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivelul UAT, în anul școlar 2015-2016 ;

În conformitate cu prevederile art.19, alin (1), (2), (4) si art 61, alin.(1), (2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art.19, 20 și 21 din Metodologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și emiterii avizului conform în vederea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. 2 litera ”d”, coroborat cu art. 45 alin.1;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. Aprobă Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sinaia, pentru anul 2015-2016, conform Anexei 1, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și de către reprezentanții legali ai unităților de învățământ.

 

Download HOTARAREA NR.58 din 29.04.2015: HCL_58

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.