Administrație Publică

HOTARAREA NR.59 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac


Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ si Administratie Publica nr.9822/10.04.2015;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;
– Prevederile Art. 16, al. 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;
– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe având ca obiect acțiunile introduse împotriva Consiliului Local Sinaia/Orașului Sinaia/Primăriei orașului Sinaia/Primarului orașului Sinaia privind Dosarele : nr. 599/310/2015 ce are ca obiect “ordonanta presedintiala”; nr. 598/310/2015 ce are ca obiect “actiune in revendicare”pentru toate fazele procesuale.
ART.2. – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe având ca obiect acțiunile introduse împotriva Consiliului Local Sinaia/Orașului Sinaia/Primăriei orașului Sinaia/Primarului orașului Sinaia privind Dosarul nr. 1624/105/2015 ce are ca obiect ”anulare act emis de autorități”, pentru toate fazele procesuale.
ART.3. – Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe avand ca obiect acțiunile introduse împotriva Consiliului Local Sinaia/Orașului Sinaia/Primăriei orașului Sinaia/Primarului orașului Sinaia privind Dosarul nr. 8672/105/2014 ce are ca obiect ”acțiune daune delictuale” pentru toate fazele procesuale.
ART.4. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.
ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.59 din 29.04.2015: HCL_59

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.