Administrație Publică

HOTARAREA NR.60 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 33/2014 referitoare la participarea ORAȘULUI SINAIA la constituirea Asociaţiei CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA şi aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului asociaţiei

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat sub nr. nr.10619/22.04.2015;
– Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 36 alin. 2 litera e), coroborat cu alin. (7) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 33/25 martie 2014 privind participarea Orașului Sinaia la constituirea Asociatiei Centrul de Turism Sinaia si aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului asociatiei;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44-45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă modificarea si completarea Actului constitutiv si Statutului Asociației ”CENTRUL DE TURISM SI PROMOVARE SINAIA” aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 33/25 martie 2014, conform anexelor 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 33/25.03.2014 ramân neschimbate.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.60 din 29.04.2015: HCL_60

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.