Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 28.08.2015

septembrie 7, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

 

Având in vedere raportul de specialitate nr.23156 din 27.08.2015 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b),coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b)

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

   ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 astfel :

 

  1. BUGET LOCAL

 

I. VENITURI :    TOTAL 639.200 lei
a)Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrea bugetelor locale (04.02.04)

                    140.000 lei

 

b) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

Hotărâri judecătorești pentru plata salarii instit înv.preuniv.de stat (11.02.02)

79.000 lei
c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) 334.000 lei

 

 

d) Venituri din vânzarea unor bunuri (39.07.00) 86.200 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL 639.200 lei

 

Cap. 51.02 » ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ «   

Titlul I Cheltuieli de personal                                                                    

460.000 lei

460.000 lei

 

Cap. 54.02 » EVIDENȚA PERSONALOR «  

        Titlul I Cheltuieli de personal                                                

-10.000 lei

-10.000 lei

Cap. 55.02 » DOBÂNZI «  

         Titlul III Dobânzi

–          462.800 lei

–          462.800 lei

Cap. 61.02 ” POLIȚIA LOCALĂ ”     

           Titlul I Cheltuieli de personal                                                            

 -5.000 lei

-5.000 lei

Cap. 65.02 ” INVATAMÂNT”   

         Titlul I Cheltuieli de personal

         Titlul XIX   Plăți din anii precedenți (65.02.85)                                                                          

79.000 lei

81.333 lei

– 2.333 lei

 

Cap. 67.02 ” CULTURA,RECREERE,RELIGIE” 

         Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice (51.01.01)                                        

22.600 lei

22.600 lei

 

Cap. 68.02  ”ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

        Titlul I Cheltuieli de personal

         

-30.000 lei                                                                 

-30.000 lei

Cap. 70.02 ” SERVII DEZV.SI LOCUINȚE”      

      Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare « Reparații iluminat public și ornamental »

Titlul XVI Rambursari de credite pentru finanțare proiecte UE

                                         

-1.148.600 lei

171.400 lei

165.000 lei

-1.485.000 lei

 

Cap. 84.02 ”TRANSPORTURI”     

    Titlul II Bunuri si servicii                                                                                                     

    Titlul VII Transferuri interne către operatori economici (Majorare capital social SC Transport Urban)                                                                    

1.700.000 lei

300.000 lei

1.400.000 lei

Cap. 87.02 ”ALTE ACTIUNI ECONOMICE” 

     Titlul I Cheltuieli de personal

    

 34.000 lei

34.000 lei

 

 

  1. BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII –SURSA E  

          

I. VENITURI :   TOTAL  0 lei
      Venituri din prestări servicii și alte activități (33.10) 2.700 lei
      Sume FEN postaderare (45.10) -2700 lei
II CHELTUIELI :    TOTAL 0 lei

Download HCL 114 din 28 august 2015:HCL_114_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.