Administrație Publică

HOTARAREA NR. 115 din 28.08.2015

septembrie 7, 2015

privind înregistrarea orașului Sinaia în Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP)

Având în vedere:

– raportul de specialitate al Serviciului buget înregistrat sub nr.21738/12.08.2015;

– raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– prevederile HG nr.1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar;

– dispozițiile art.23, 24, 25 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.168/2011;

– Ordinul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.173/2011 și Hotărârea nr.1070/11.12.2013;

– Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.14/2011;

– Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.95/28.01.2011;

În temeiul Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,art. 36, alin. 2 lit. “b”, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115 alin.1 litera ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA,

                          HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă înregistrarea Orașului Sinaia în Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

 Art. 2. – Comisioanele datorate de utilizarea sistemului de plată a impozitelor și taxelor locale cu ajutorul cardului bancar prin intermediul internetului vor fi suportate din bugetul local al Orașului Sinaia.

Art. 3. – Comisionul perceput de instituția de credit acceptatoare, aferent efectuării plății electronice, se va oferta procentual, iar nivelul maximal al acestuia, indicat în documentația de atribuire, nu va depăși 2% din valoarea tranzacției și nu va fi mai mare de 30 lei/tranzacție în cazul în care prin aplicarea cotei de 2% va rezulta o sumă mai mare de 30 lei.

Art.4. – Selecția instituției de credit acceptoare de plăți electronice se va face cu respectarea prevederilor Ordinului nr.168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul Național Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.

Art.5. –   Primarul orașului Sinaia, prin Serviciul Buget – biroul taxe și impozite  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Download HCL 115 din 28 august 2015: HCL_115_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.