Administrație Publică

HOTARAREA NR. 117 din 28.08.2015

septembrie 7, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economică – faza PT + DE + CS pentru Reparatii curente str. Drum Nou Cota 1400 – Oraș Sinaia

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22903/25.08.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică – faza PT + DE + CS, pentru Reparații curente str. Drum Nou Cota 1400 – Oraș Sinaia”;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul Legii 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b) si alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e) si art. 115 alin.1 litera b);.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – economica – faza PT + DE + CS,  pentru Reparatii curente str. Drum Nou Cota 1400 – Oraș Sinaia”, in vederea contractării executării lucrărilor.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

Download HCL 114 din 28 august 2015: HCL_117_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.