Administrație Publică

HOTARAREA NR. 119 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015

Având în vedere raportul de specialitate nr. 24829 din 16.09.2015 prin care Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Legii 186/30.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile  Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b),coroborat cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

    ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 astfel:

A. BUGET LOCAL
I. VENITURI :    TOTAL
42.500 lei
a)Cote defalcate din impozitul pe profit  (04.02.01)
 36.000 lei
b) Venituri din donatii si sponsorizari (37.02.01)
                  3.000 lei
c) Venituri din vanzarea unor bunuri (39.07.00)
         3.500 lei
 II. CHELTUIELI :    TOTAL
42.500 lei
 
Cap. 51.02 » ADMINISTRATIE PUBLICA «   
                 Titlul II Bunuri si servicii                                                                    
3.000 lei
3.000 lei
Cap. 67.02 » CULTURA,RECREERE,RELIGIE« 
         Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIII Active nefinanciare« Spatii de joaca si recreere  » Titlul XIII Active neficnanciare «Restaurare Capela romano-catolica  »
436.000 lei
36.000 lei
200.000 lei
200.000 lei
Cap. 70.02 » SERVICII DEZV.SI LOCUINTE «      
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIII Active nefinanciare « Remodelare Piata Unirii  »
-900.000 lei
100.000 lei
-1.000.000 lei
Cap. 84.02 » TRANSPORTURI «     
Titlul II Bunuri si servicii
Titlul XIII Active nefinanciare «Amenajare trotuare in consola –Bd.Ferdinand  »
Titlul XIII Active nefinanciare «Reparatii capitale trotuare Calea Bucuresti,Calea Morieni,Calea Prahovei  »                                                                                    
 
503.500 lei
400.000 lei
3.500 lei
100.000 lei
        ART.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                                         Sinaia, 21 septembrie   2015  

 

Download: HCL_119_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.