Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2019

            Având în vedere raportul de specialitate nr. 24938/17.09.2015 prin care Serviciul Buget propune aprobarea proiectului de buget pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 – 2018 ;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Sinaia ;

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si   completările ulterioare , art.36 alin 2, litera b) si art. 63 alin.4, litera « b », coroborate cu art.45 alin.2, litera a) si art. 115 alin.1 litera b),

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

         H O T Ă R Ă Ș T E :

            ART. 1 – Aprobă proiectul de buget pe anul 2016 si estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei 11.

ART. 2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate , va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Download: HCL_120_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.