Administrație Publică

HOTARAREA NR. 121 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.110/27.09.2012 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității 

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului public de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local Sinaia înregistrat sub nr. 23650/02.09.2015 ;

Având în vedere prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.36 alin.2, litera ”d”, coroborat cu art. 45 alin.2 si art. 115 alin.1, litera ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

         H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă completarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local întocmit în conformitate cu prevederile art.2, alin. 3 din OG nr. 2/2001, respectiv art.2 din OG nr.55/2002, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

ART.2. Aprobă intoducerea Art. 1¹, care va avea următorul cuprins :

1¹. Aprobă Regulamentul privind prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii, prevăzut în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. Aprobă introducerea Art.1², care va avea următorul cuprins :

1². Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi persoanelor condamnate, cărora li s-a impus de către instanţa de judecată să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii.

ART.4. Celelalte articole ale Hotîrârii Consiliului Local nr.110/2012 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii rămân neschimbate.

ART.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.  

 

 

ANEXA nr. 1

la Hotărârea nr. 121/2015

Plan de acţiuni sau lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile art.2, alin.3 din OG nr.2/2001, respectiv art.2 din OG nr.55/2002

  1. Contravenienţii vor presta orele de muncă în folosul comunităţii în cadrul S.C. Sinaia Forever S.R.L., societate al cărei acţionar majoritar este Consiliul Local Sinaia şi care desfăşoară activităţi privind prestarea de servicii comunitare de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia sau în cadrul Primăriei Oraşului Sinaia, sub supravegherea unui reprezentant al acestora.

1) Administrarea, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi (parcuri, zone de agrement ale oraşului, scuarurile dintre ansamblurile de clădiri, precum şi spaţiile şi imobilele apartinând instituţiilor publice).

– lucrări de salubrizare în curtea primăriei şi a altor instituţii publice (spitale, grădiniţe, şcoli, de cultură etc);

– lucrări de refacere şi menţinere în condiţii de igienă a zonelor verzi din parcuri, din cadrul instituţiilor publice de cultură, educaţie şi învăţământ, zone verzi aferente aliniamentelor stradale;

– realizarea activitătii de amenajare a spaţiilor verzi cu flori, arbuşti şi arbori;

– lucrări de toaletare şi tăiere copaci şi pomi pe raza oraşului Sinaia, strângerea, încărcarea şi descărcarea din mijlocul de transport, a materialului lemnos rezultat;

– întreţinerea zonelor verzi prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grămezi, strângerea şi încărcarea materialului rezultat, în vederea transportării acestuia;

– activităţi de montare a mobilierului stradal (aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de sah, bănci, etc);

– înfiinţarea de noi segmente de spaţii verzi, în vederea extinderii fondului vegetal al oraşului;

– lucrări de amenajare a patinoarului din parcul “Dimitrie Ghica”;

– lucrări de curăţenie pe lângă containere;

Aceste activităţi se realizează conform normelor tehnologice, în funcţie de necesităti, sezon şi cu frecvenţa impusă de condiţiile climatice.

Lucrările care se efectuează în domeniul de activitate al spaţiilor verzi sunt executate manual, prin intermediul uneltelor de lucru (şape, greble, casmale, topoare, târnacoape etc.).

2) Administrarea şi întreţinerea drumurilor şi străzilor:

– lucrări de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor, scuarurilor, rigolelor de pe raza oraşului Sinaia, prin curăţirea de deşeuri, gunoaie, resturi vegetale, mărăcinişuri;

– îndepărtat zăpada, spart gheaţa şi împrăştierea materialelor antiderapante, cu mijloace manuale, de pe scari, trotuarul din faţa primăriei şi aleile către instituţiile publice, de pe aleile din parcuri şi locurile de joacă pentru copii, special amenajate, precum şi de pe trotuarele din faţa imobilelor unde locuiesc bătrâni şi persoane cu handicap grav;

– curăţarea şanţurilor de scurgere de pe domeniile publice, îndepărtarea malului şi a altor resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitatii ( ploi, topirea zăpezii);

– lucrări de curăţare manuală a albiei râurilor, pârâurilor, de pe raza oraşului;

– activităţi de sapaturi, încărcat, descărcat pământ rezultat din aceste lucrări, la rigole;

– amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;

3) Întreţinerea şi administrarea fondului imobiliar:

– execută lucrări de întreţinere, reparare, consolidare şi reabilitare a fondului imobiliar aflat în proprietatea oraşului Sinaia, lucrări care nu necesită forţă de muncă calificată);

– activităţi de demolare, selectarea materialelor refolosibile şi transportul acestora către locuri special amenajate;

– pregătirea spaţiilor, în vederea redării unei noi destinaţii;

– activităti de igienizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, ocupate de persoane vârstnice dependente, fără familie;

4) Amplasarea şi întreţinerea spaţiilor publicitare şi terminalelor:

întreţinerea şi curăţarea panourilor publicitare, a staţiilor mijloacelor de transport şi spaţiilor aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Sinaia, destinate parcării microbuzelor/autobuzelor care efectuează transport de persoane prin curse regulate;

– adunat gunoaie, curăţat zăpada, spart gheaţa din staţiile auto;

– amplasarea de panouri publicitare sau bennere, în zone autorizate;

5) Activitatea de desfiinţare pe cale administrativă a construcţiilor ilegale de pe domeniul public şi privat:

– ajută la demolarea construcţiilor, panourilor, garajelor, chioşcurilor, edificate ilegal pe domeniul public şi privat al oraşului;

6) Administrarea şi întreţinerea cimitirului

– activităţi de întreţinere cimitir, zilnice – măturarea aleilor, colectarea hârtiilor şi gunoaielor din afara gardului cimitirului, colectarea gunoaielor din coşurile din incinta cimitirului, de pe alei, de pe morminte (resturi vegetale, hârtii, sticle etc) şi transportul acestora la rampa de gunoi;

– tăierea vegetaţiei din alei, crescută necontrolat;

– activităţi periodice: – repararea şi vopsirea băncilor, coşurilor de gunoi şi a gardului împrejmuitor, văruirea aleilor, diverse reparaţii.

  1. Contravenienţii apţi de muncă numai în anumite condiţii (au recomandare medicală să evite efortul prelungit, frigul, umezeala, ortostatismul, munca în spaţii deschise) vor presta orele de muncă în folosul comunităţii la Centrul Cultural “Carmen Sylva”, sub supravegherea unui reprezentant al acestuia.

1) Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor din sediul instituţiei

– lucrări de întreţinere şi igienizare în interiorul instituţiei

– lucrări de amenajare în interior

ANEXA nr. 2

la Hotărârea nr.121/2015

Regulament privind prestarea muncii neremunerate în folosul comunităţii

Capitolul I – Dispoziţii generale

Art.1. Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor contravenienţilor, persoane fizice, cu domiciliul pe raza oraşului Sinaia, pentru care instanţa de judecată a dispus prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinând seama de aptitudinile fizice şi psihice, precum şi de nivelul pregătirii profesionale al acestora.

Art.2    La stabilirea conţinutului activităţii în folosul comunităţii aplicată de către instanţa de judecată care urmează să fie prestată de către contravenient se va avea în vedere starea de sănătate a acestuia, fiind interzisă prestarea de activităţi în locuri cu grad ridicat de risc sau care, prin natura lor, pot pricinui suferinţe fizice sau pot produce daune sănătăţii persoanei.

Capitolul II – Executarea obligaţiei de a efectua muncă neremunerată în folosul            comunităţii. Drepturi şi obligaţii.

Art.3. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se dispune de către primar în executarea mandatului emis şi comunicat de instanţa de judecată împreună cu dispozitivul hotărârii.

Art.4. Contravenienţii obligaţi la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii prin mandatele de executare vor fi invitaţi la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, cu sprijinul Politiei Locale Sinaia, în vederea executării mandatului.

Art.5. (1) În executarea mandatului, primarul oraşului Sinaia şi inspectorul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială stabilesc de îndată, conţinutul activităţii ce urmează să fie prestată de către contravenient, condiţiile în care acesta execută sancţiunea, precum şi programul de lucru, încunoştinţând despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

(2) Contravenientului i se vor aduce la cunoştinţă regulile pe care trebuie să le respecte în timpul executării activităţii neremunerate

(3) Contravenientul va semna un angajament prin care va lua cunoştinţă despre conţinutul mandatului precum şi de programul de lucru în vederea executării numărului de ore de muncă în folosul comunităţii stabilit de către instanţa de judecată.

(4) Identificarea locaţiilor de desfăşurare a activităţilor, precum şi evaluarea calitativă a lucrărilor efectuate se vor efectua de reprezentantul instituţiei la care s-a executat sancţiunea contravenţională.

Art.6. (1) Primarul Oraşului Sinaia va efectua instructajul individual privind securitatea şi sănătatea în muncă şi P.S.I.

(2) Reprezentantul instituţiei la care s-a executat sancţiunea va ţine evidenţa orelor de muncă prestate.

(3) Logistica necesară (uneltele şi echipamentul de protecţie) în vederea desfăşurării activităţilor, va fi asigurată de către instituţia la care urmează să se execute activitatea neremunerată.

(4 ) Dacă serviciul public în cadrul căruia contravenientul prestează activitatea a fost concesionat unei societati comerciale cu capital integral sau parţial privat, contravaloarea prestaţiilor efectuate se virează la bugetul unităţii administrativ-teritoriale pe baza căreia se execută sancţiunea.

Art.7. (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul de muncă al contravenientului, pe o durată de maximum 3 ore/zi.

(2) În cazul în care contravenientul are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea supravegherii activităţii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 8 ore/zi.

Art.8. (1) Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se asigură cu sprijinul Poliţiei Locale Sinaia.

(2) Primarul va întocmi, în dublu exemplar, un program de supraveghere şi control, din care unul va ramâne în evidenţa Serviciului public de asistenţă socială şi unul în evidenţa Poliţiei Locale Sinaia.

Art.9. Primarul, prinServiciul public de asistenţă socială are obligaţia să comunice instanţei, procesul verbal prin care s-a consemnat data începerii executării sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, întreruperea executării sau/şi refuzul de a executa mandatul, iar la expirarea duratei sancţiunii va elibera contravientului o adeverinţă de executare şi va încunoştinţa instanţa de executarea mandatului.

Art.10. (1) În cazul neprezentării de trei ori succesiv, nemotivat a persoanei obligate a executa sancţiunea, executarea obligaţiei se consideră întreruptă şi se va comunica în scris judecătoriei.

(2) Se consideră absenţă motivată, aceea întemeiată pe considerente medicale şi justificată cu acte doveditoare.

Art.11. Evidenţa mandatelor executate, a celor aflate în executare precum şi a celor neexecutate se va păstra de către Serviciul public de asistenţă socială din subordinea Cosiliului Local Sinaia.

Capitolul III. Executarea obligaţiei de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cazul minorului

Art.12. Prestarea de activităţi în folosul comunităţii poate fi efectuată de către minorii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani.

Art.13. (1) Minorul nu va presta activităţi care comportă riscuri sau sunt susceptibile să îi afecteze educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

(2) Dispozitiile art. 5 si 6 se aplică în mod corespunzator.

Art.14. (1) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se execută după programul şcolar al minorului, maximum 3 ore/zi.

(2) În cazul în care contravenientul minor are posibilitatea să execute sancţiunea în fiecare zi din cursul săptămânii, cu asigurarea corespunzatoare a supravegherii acestuia, durata maximă de lucru nu poate depăşi 6 ore/zi.

Capitolul IV. Sancţiuni

Art.15. Primarul Oraşului Sinaia prin intermediul Serviciului public de asistentă socială poate cere instanţei de judecată înlocuirea sancţiunii cu cea a amenzii, în cazul în care contravenientul cu rea voinţă nu se prezintă în vederea prestării activităţii, în condiţiile art.21 din O.G. nr.55/2002, actualizată.

Capitolul VI. Dispoziţii finale

Art.16. Prestarea activităţii în folosul comunităţii se va desfăşura cu respectarea legislaţiei privind protecţia muncii şi P.S.I.

Art.17. Executarea sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii se prescrie în termen de 2 ani de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care s-a aplicat sancţiunea.

(2) Dacă până la punerea în executare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii intervine o hotărâre definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, cu executare, sancţiunea contravenţională nu se mai execută.

 

Download: HCL_121_2015

Download: HCL_121_2015_ANEXA

 

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.