Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Centrul Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia

Având în vedere :

– Raportul întocmit de managerul centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr.23104/27.08.2015;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind darea în administrare a imobilului – teren și parte din construcție (demisol si parter) – situat in Sinaia, Bdul Carol I nr. 28, Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr.106/2015 prin care     s-au dat în administrare spațiile de cazare și birouri situate la etajul imobilului “Muzeul Orașului Sinaia” din B.dul Carol I nr.28, către Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia ;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Regulamentul de Organizare și Functionare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.02.2008;

– Prevederile Legii nr. 143/2007, pentru aprobarea OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezamintelor culturale, art. 4 pct.(3), litera c) si litera f) si art. 6 pct. 2;

– Prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art. 127;

În temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,   art. 36, alin. 2 lit. “d”, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115 alin.1 litera ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:  

ART.1. – Aprobă completarea art. 4 din Regulamentul de organizare Și functionare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” cu urmatorul paragraf : “oferirea de servicii cultural-turistice și economice diverse inclusiv vânzări, pentru satisfacerea nevoilor educative și de cunoaștere a potențialului turistic și cultural al orașului Sinaia”.

ART.2.  – Aprobă completarea art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” cu litera   i), astfel : “închiriere de spații pentru activități cultural diverse, servicii de cazare pentru rezidențele de studiu și în scop turistic.”

ART.3.-Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate si de Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia.

Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_122_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.