Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza PT., DE., CS.  pentru  ,,Reparații capitale împrejmuire Spital Orășenesc Sinaia”

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. 23939/07.09.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică faza PT., DE., CS. pentru ,,Reparații capitale împrejmuire Spital Orășenesc Sinaia”;

            Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform Ordonanței de urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit.” b” si alin. 4, lit. “d”, coroborate cu art. 45 alin. 2, lit.” e” si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică, faza PT., DE., CS. pentru ,,Reparații capitale împrejmuire Spital Orășenesc Sinaia”, în vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

      Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_124_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.