Administrație Publică

HOTARAREA NR. 125 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza PT., DE., CS. pentru obiectiv ,,Reparații capitale instalații panouri solare la cele două locașii ale Spitalului, pentru mărirea capacității de producție și stocare a energiei – Spital Orățenesc Sinaia”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24759/15.09.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economică faza PT., DE., CS. pentru obiectiv ,,Reparații capitale instalații panouri solare la cele două locații ale Spitalului, pentru mărirea capacității de producție si stocare a energiei – Spital Orățenesc Sinaia”;

            Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform Ordonanței de urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborate cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică, faza PT, DE, CS, pentru obiectiv ,,Reparatii capitale instalatii panouri solare la cele doua locatii ale Spitalului, pentru marirea capacitatii de productie si stocare a energiei – Spital Orasenesc Sinaia”, in vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

      Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_125_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.