Administrație Publică

HOTARAREA NR. 126 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării imobilului “Casa Vasile Simion”, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 6, nr. cad. provizoriu 382, 382/AC1 si 382/AC2

Văzând adresa înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 20701/03.08.2015, a sotilor MIERLIŢĂ GHEORGHE si MIERLIŢĂ VIOLETA, prin care se solicită exercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul “Casa Vasile Simion”, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 6, Nr. cad. provizoriu 382, 382/AC1 si 382/AC2;

Având în vedere adresa Ministerului Culturii nr. 746/23.07.2015, înregistrată la Primăria oraşului Sinaia sub nr. 20242/28.07.2015 prin care se transferă dreptul de preemţiune al statului către autorităţile publice locale pentru  imobilul “Casa Vasile Simion”, situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 6, Nr. cad. provizoriu 382, 382/AC1 si 382/AC2, imobil care se află pe lista monumentelor istorice;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 22530/20.08.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform art. 4, alin. 4 și art. 36, alin 4, lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În conformitate cu Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art.36 alin 2, litera ”c”, coroborat cu art.45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Consiliul Local Sinaia nu-şi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului “Casa Vasile Simion” (imobil care se află pe lista monumentelor istorice la poziţia 804, nr. PH – II – m-B-16702), situat în Sinaia, str. Alexandru Vlahuţă nr. 6, nr. cad. provizoriu 382, 382/AC1 si 382/AC2, la preţul de 115.000 EURO.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

      Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_126_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.