Administrație Publică

HOTARAREA NR. 130 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism si Cadastru nr. 24775 /15.09.2015, privind situaţia contractelor de concesiune pentru care nu s-au respectat termenele de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi începerea lucrărilor de construire şi 24 luni de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru finalizarea lucrărilor;

În conformitate cu dispoziţiile contractelor de concesiune din lista nr. 24301/10.09.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art.36 alin 2, litera ”c”, coroborat cu art.45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă Procesele verbale de constatare a stadiului îndeplinirii contractelor de concesiune din lista nr. 24301/10.09.2015 (parte integrantă din prezenta hotărâre).

ART.2. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor de concesiune din lista nr. 24301/10.09.2015 (parte integrantă din prezenta hotărâre), ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale, cu pierderea de către titulari a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 21 septembrie 2015 

Download: HCL_130_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.