Administrație Publică

HOTARAREA NR. 132 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza PT, DE, CS pentru  ,,Reparații capitale imprejmuire Spital Orășenesc Sinaia, Secția Pediatrie”

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.25094/18.09.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economică faza PT, DE, CS, pentru ,,Reparații capitale imprejmuire Spital Orășenesc Sinaia, Secția Pediatrie”.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform Ordonanței de urgența nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. ”b” si alin. 4, lit. ”d”, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. ”e” si art. 115 alin.1 litera ”b”,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico-economică, faza PT., DE., CS., pentru ,,Reparații capitale împrejmuire Spital Orășenesc Sinaia, Secția Pediatrie”, în vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 21 septembrie 2015 

Download: HCL_132_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.