Administrație Publică

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016

octombrie 12, 2015

winterPersoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze, energie electrică sau lemne, conform OUG nr.70/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Cuantumul ajutorului depinde de veniturile obţinute de solicitanţi, venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure trebuind să fie de cel mult 615 lei (1,230 ISR).

Ajutoarele se acordă pentru perioada 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, iar pentru a le cere, consumatorii vulnerabili se pot adresa primăriei începând cu data de 12 octombrie. Cererile depuse în intervalurile 12 – 23 octombrie, respectiv 1 – 20 noiembrie se vor aproba pentru intreg sezonul rece, dar se vor putea depune cereri şi în intervalul 1 – 20 al fiecarei luni din perioada decembrie 2015 – martie 2016, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător cu luna depunerii cererii.

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire 

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către Primărie sau se poate lista de pe site-ul primaria-sinaia.ro);
 • copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;
 • copie de pe actul de proprietate sau de închiriere a locuinţei;
 • copie de pe sentinţa judecătorească privind încredinţarea minorilor / plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară, chiar dacă aceasta nu se primeşte în fapt, fiind alegerea beneficiarului că nu întreprinde măsurile prevăzute de lege pentru a intra în posesia ei) ;
 • adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară lunii depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;
 • copii de pe cupoane de pensie, alocaţie de stat, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de veteran/văduvă de veteran de război etc. din luna anterioară depunerii cererii;
 • adeverinţă de venit pe anul 2015, eliberată de Serviciul Fiscal Orăşenesc Buşteni pentru persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau din cedarea folosinţei bunurilor şi pentru cele care se declară fără venituri;
 • adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere şi sunt înscrise în cartea de imobil (pentru persoanele care locuiesc la bloc);
 • copie de pe ultima factură de gaze/energie electrică.

TOATE ACTELE SOLICITATE SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data modificării.

Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Venit net mediu lunar pe membru de familie Cuantum ajutor încălzire cu energie electrică Cuantum ajutor încălzire cu gaze Cuantum ajutor încălzire cu lemne
– până la 155 lei

(0,310 ISR)

240 lei

(0,480 ISR)

262 lei

(0,524 ISR)

54 lei

(0,108 ISR)

– între 155,1 lei şi 210 lei

(0,3102 ISR – 0,420 ISR)

216 lei

(0,432 ISR)

190 lei

(0,380 ISR)

48 lei

(0,096 ISR)

– între 210,1 lei şi 260 lei

( 0,4202 ISR – 0,520 ISR)

192 lei

(0,384 ISR)

150 lei

(0,300 ISR)

44 lei

(0,088 ISR)

– între 260,1 lei şi 310 lei

(0,5202 ISR – 0,620 ISR)

168 lei

(0,336 ISR)

120 lei

(0,240 ISR)

39 lei

(0,078 ISR)

– între 310,1 lei şi 355 lei

(0,6202 ISR – 0,710 ISR)

144 lei

(0,288 ISR)

90 lei

(0,180 ISR)

34 lei

(0,068 ISR)

– între 355,1 lei şi 425 lei

(0,7102 ISR – 0,850 ISR)

120 lei

(0,240 ISR)

70 lei

(0,140 ISR)

30 lei

(0,060 ISR)

– între 425,1 lei şi 480 lei

(0,8502 ISR – 0,960 ISR)

96 lei

(0,192 ISR)

45 lei

(0,090 ISR)

26 lei

(0,052 ISR)

– între 480,1 lei şi 540 lei

(0,9602 ISR – 1,080 ISR)

72 lei

(0,144 ISR)

35 lei

(0,070 ISR)

20 lei

(0,040 ISR)

– între 540,1 lei şi 615 lei

(1,0802 ISR – 1,230 ISR)

48 lei

(0,096 ISR)

20 lei

(0,040 ISR)

16 lei

(0,032 ISR)

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/energie electrică se acordă în cuantumurile mai sus menţionate, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale/energie electrică consumată în perioada sezonului rece.

Cererile nesemnate de titular sau completate necorespunzător, vor fi respinse (neaprobate).

În situaţia în care pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuate de Serviciul public de asistenţă socială. Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

DE REŢINUT :

 • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz : proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani
 • lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă

 • clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti
 • terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

– autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

– două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

– şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Alte bunuri

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ

Membrii familiilor şi persoanele singure care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, concesiune, comodat, folosinţă) cel puţin unul din bunurile cuprinse în această lista nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

 

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.