Administrație Publică

HOTARAREA NR. 134 din 01.10.2015

octombrie 13, 2015

Privind aprobarea continuarii asocierii dintre Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul “Construire Spital Orasenesc Sinaia”


Consiliul Local oras Sinaia, judetul Prahova ;

Vazand Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 108 / 21.09.2015 privind asocierea judetului Prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2015, in vederea realizarii unor obiective de interes public;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 25876 / 28.09.2015 intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) si alin. (7) lit. c) coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aproba continuarea asocierii dintre Judetul Prahova, prin Consiliul Judetean Prahova si Orasul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, in vederea continuarii lucrarilor la obiectivul “Construire Spital Orasenesc Sinaia”.

Art. 2 – Se aproba realizarea obiectivului mentionat anterior prin cofinantare, contributia Orasului Sinaia este de 10% din suma alocata de Consiliul Judetean Prahova, respectiv 20.000 lei.

Art. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia pentru semnarea Contractului de asocire in numele Orasului Sinaia, judetul Prahova.

Art. 4 – Secretarul orasului Sinaia, va comunica prezenta hotarare compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei orasului Sinaia si Consiliului Judetean Prahova.

Sinaia, 01 octombrie   2015                                                   

Download: HCL_134_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.