Administrație Publică

HOTARAREA NR. 135 din 01.10.2015

octombrie 13, 2015

Privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul de credit nr. 1068/21.08.2014 incheiat cu SC. Transport Urban SRL. Sinaia, privind obiectivul de investiţii de interes public local “Telegondola Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica”

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget inregistrat sub nr. 26209/01.10.2015 ;

Vazand Hotararea Consiliului Local nr. 18/31.01.2014 privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maxim 36.640.000 lei ce urmează a fi contractată de cãtre SC Transport Urban Sinaia SRL pentru finanţarea obiectivului de investiţii de interes public local “Telegondola Sinaia – Tronson 2 Cota 1400 – Vârful Furnica

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2, litera e) din Ordonanţă de urgentă nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4) lit b), ale art. 45 alin. (2) lit. b), art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă actul aditional nr. 1 la  Contractul de credit nr. 1068/21.08.2014, conform anexei 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia Vlad Oprea sa semneze Actul aditional in numele si pe seama orasului Sinaia in calitate de garant si pe Directorul General al SC. Transport Urban Sinaia SRL, in numele Societatii de Transport Urban Sinaia SRL., in calitate de imprumutat si garant.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 01 octombrie   2015                                                   

Download: HCL_135_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.