Administrație Publică

HOTARAREA NR.136 din 01.10.2015

octombrie 13, 2015

Privind asocierea SC. Transport Urban Sinaia SRL., SC. Sinaia Forever SRL si Spitalului orășenesc Sinaia, în vederea înființării Asociației S.O.S. Sinaia

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, înregistrat sub nr. 26236/01.10.2015 si avizul Secretarului orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 litera d), coroborat cu alin. 6 litera a) pct. 2,3,16 și alin.9, art. 45 alin.1 și art. 115 alin.1 litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215,republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă asocierea SC. Transport Urban Sinaia SRL., SC. Sinaia Forever SRL. si Spitalului Orășenesc Sainaia, în vederea înființării Asociației S.O.S. Sinaia.

ART.2. – Se aprobă Actul constitutiv al Asociației S.O.S. Sinaia (Anexa nr.1) si Statutul Asociației S.O.S. Sinaia (Anexa nr.2), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin administratorii/managerii societăților SC. Transport Urban Sinaia SRL., SC. Sinaia Forever SRL. si Spitalului orășenesc Sinaia.

Sinaia, 01 octombrie   2015                    

Download: HCL_136_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.