Administrație Publică

HOTARAREA NR.138 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28538 / 26.10.2015 , întocmit de Serviciul Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”;

In temeiul art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b)

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 02 noiembrie   2015                              

Download: HCL_138_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.