Administrație Publică

HOTARAREA NR.139 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru faza PT – “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”.

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune  aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”;

Art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b)din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă documentația tehnico-economică pentru investiția “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”.

ART.2. – Aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai investiției “Reparații capitale Aleea Peleșului, oraș Sinaia, jud. Prahova”, conform Anexei 1 si Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 02 noiembrie   2015        

Download:HCL_139_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.