Administrație Publică

HOTARAREA NR.140 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza – PT + DE, pentru de “Servicii de proiectare și execuție lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaților – Realizare instalație de zăpadă artificială în Valea Soarelui” 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28914 / 30.10.2015 , intocmit de Serviciul Investiți și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza – PT + DE, pentru “Servicii de proiectare și execuție lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaților – Realizare instalație de zăpadă artificială în Valea Soarelui”;

In temeiul art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentaţia tehnico- economică – faza – PT + DE, pentru “Servicii de proiectare şi execuţie lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor – Realizare instalaţie de zăpadă artificială în Valea Soarelui”, în vederea contractării executării lucrarilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 02 noiembrie   2015                                                   

Download: HCL_140_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.