Administrație Publică

HOTARAREA NR.154 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, lot 1, lot 2 şi lot 3, în suprafaţa de 158 mp, 32 mp şi 15 mp, ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007 şi nr.16432/22.06.2015 şi actului adiţional nr. 27776/24.11.2010

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 27892/ 19.10.2015 prin care propune alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, lot 1 în suprafaţa de 158 mp (nr. cadastral 11481, carte funciară nr. 13054), lot 2 în suprafaţa de 32 mp (nr. cadastral 23775, carte funciară nr. 23775) şi lot 3 în suprafaţa de 15 mp (nr. cadastral 23774, carte funciară nr. 23774), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007 şi 16432/22.06.2015 şi actului adiţional nr. 27776/24.11.2010, într-un singur lot în suprafața de 205 mp, nr. cadastral 23809;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2 litera c), coroborat cu art. 45 alin.3 si art. 115 alin.1 litera b),

    CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, lot 1 în suprafaţa de 158 mp (nr. cadastral 11481, carte funciară nr. 13054), lot 2 în suprafaţa de 32 mp (nr. cadastral 23775, carte funciară nr. 23775) şi lot 3 în suprafaţa de 15 mp (nr. cadastral 23774, carte funciară nr. 23774), ce fac obiectul contractelor de concesiune nr. 29360/27.11.2007 şi 16432/22.06.2015 şi actului adiţional nr. 27776/24.11.2010, într-un singur lot în suprafața de 205 mp, nr. cadastral 23809, conform planului de situaţie anexat.

ART.2. Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de alipire în față notarului public.

ART.3. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Sinaia, 10 noiembrie   2015   

Download:  HCL_154_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.